Statut

Statut
Polskiego Towarzystwa Badaczy
Wieku Siedemnastego

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Badaczy Wieku Siedemnastego, zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3

Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Towarzystwo jest organizacją ułatwiającą wymianę informacji i kontakty zarówno między badaczami indywidualnymi jak ośrodkami i instytucjami badawczymi zajmującymi się problemami wieku XVII, i jego dziedzictwem. Na terenie międzynarodowym będzie mogło reprezentować swoich członków jako osoba prawna.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§5

Celami Towarzystwa są:

– inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań związanych z wiekiem XVII;

– ułatwianie wymiany informacji i kontaktów między badaczami indywidualnymi, jak i ośrodkami i instytucjami badawczymi zajmującymi się wiekiem XVII oraz jego spuścizną.

§6

Środkami do osiągania celów Towarzystwa są:

– pobudzanie i organizacja badań dotyczących wieku XVII;

– prowadzenie działalności wydawniczej;

– organizacja konferencji, sympozjów i zebrań naukowych;

– obejmowanie patronatem przedsięwzięć mających popularyzować wiedzę o wieku XVII, upamiętniać istotne wydarzenia i wybitne postacie tej epoki.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§7

Członkami Towarzystwa mogą być osoby prowadzące badania naukowe nad wiekiem XVII lub wykazujące zainteresowanie celami Towarzystwa.

§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

– zwyczajnych

– honorowych

– wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiony praw publicznych.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

§10

 1. Członkiem honorowym może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiony praw publicznych.
 2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla badań związanych z wiekiem XVII.

§11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§12

Wysokość składek wyznacza Walne Zebranie Członków na podstawie propozycji Zarządu. Składki członkowskie opłacają członkowie zwyczajni.

§13

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

– uczestnictwa we wszystkich działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych Towarzystwa;

– uczestnictwa z prawem głosu w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa z zastrzeżeniem, że członkom wspierającym nie przysługuje prawo głosu stanowiącego.

§14

Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa, bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Towarzystwa.

§15

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

– przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;

– czynny udział w realizowaniu zadań Towarzystwa;

– regularne opłacanie składki członkowskiej.

§16

Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadku:

– śmierci;

– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

– skreślenia z listy członków na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu lub z innych ważnych przyczyn.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§17

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§18

O ile inne postanowienia statutu nie postanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§19

 1. Wybory do władz i decyzje o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 2. Członkostwo we władzach Towarzystwa w czasie kadencji ustaje wskutek: śmierci, zrzeczenia się mandatu, ustania członkostwa w Towarzystwie.
 3. W razie ustania członkostwa we władzach Towarzystwa Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru uzupełniającego do końca kadencji.

 

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadomi członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zebrania.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku, zaś Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 3 lata.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Do ważności uchwał zapadających na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie konieczna jest obecność bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

– wytyczanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzielaniu absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

– wybór w głosowaniach tajnych: prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– nadawanie tytułu członka honorowego;

– ustalanie wysokości składki członkowskiej;

– podejmowanie uchwał o zmianach w statucie;

– podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa;

– podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§23

Walne Zebranie Członków może powoływać Komisje, których zadaniem będzie realizacja przedsięwzięć podjętych przez Towarzystwo lub wykonywanych pod jego patronatem.

 

Rozdział VI

Zarząd

§24

 1. Zarząd składa się z:
 2. a) prezesa Towarzystwa;
 3. b) 7-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, wśród których Zarząd wybiera dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu;
 4. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu wymienionych w §24 ust. 1 pkt b jest niższa od 9 Zarząd może dokooptować nowych członków w brakującej liczbie.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

– realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zebranie Członków;

– przyjmowanie nowych członków;

– zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi Towarzystwa;

– reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§26

Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku z inicjatywy prezesa, jednego z wiceprezesów lub sekretarza Towarzystwa. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność bezwzględnej większości członków Zarządu.

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§27

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego.

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków;

– wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

– kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;

– występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

§29

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział VIII

Fundusze Towarzystwa

§30

Źródłem finansowania działalności Towarzystwa są:

– wpływy ze składek członkowskich;

– dotacje uzyskane z instytucji publicznych;

– spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych;

– wpływy z działalności statutowej, mającej charakter niekomercyjny, niezarobkowy.

§31

Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes i skarbnik. Dotyczy to w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych przez Towarzystwo. 

 

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§32

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§33

Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności większości członków Towarzystwa.