dr Anna Kalinowska

(Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Muzeum Historii Polski)

The nature of a Polish Parliament is thus… Parlamentaryzm polsko-litewski we wczesnych angielskich doniesieniach prasowych, 1640-1660

Referat ukazuje, w jaki sposób polsko-litewski parlament epoki Wazów był prezentowany w angielskiej prasie informacyjnej w połowie XVII wieku, a także przedstawia kwestię, czy i w jakim stopniu sejm był obecny w prasowej narracji, dotyczącej sytuacji wewnętrznej w Anglii tego okresu.

Nie ulega wątpliwości, że intensywne zainteresowanie parlamentem i jego działalnością w latach 40. i 50. XVII w. było jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za rozwój sfery publicznej w Anglii. To zainteresowanie leżało również u podstaw powstania angielskiej prasy periodycznej, ponieważ pierwsze gazety periodyczne były przede wszystkim szczegółowymi sprawozdaniami z obrad Długiego Parlamentu. W krótkim czasie gazety stały się jednym z elementów kształtujących angielską sferę publiczną, ale równocześnie ewoluowały i zaczęły dostarczać swoim czytelnikom dodatkowo wiadomości z zagranicy. Te były jednak bardzo często powiązane z i kontekstualizowane jako część krajowego dyskursu i/lub procesów politycznych. Dlatego też, analizując sposób, w jaki polsko-litewski parlament był przedstawiany przez rojalistyczne, parlamentarne i licencjonowane przez rząd Protektoratu newsbooki, można zrozumieć, w jaki sposób angielscy czytelnicy mogli postrzegać sejm i jego rolę w funkcjonowaniu Rzeczypospolitej.

Organizatorzy
Dofinansowanie