prof. UwB dr hab. Karol Łopatecki

(Uniwersytet w Białymstoku)

Wybory w życiu XVII-wiecznego szlachcica. Z badań nad ustrojem Rzeczypospolitej Obojga Narodów: ujęcie kwantytatywne

W referacie przedstawiono zjawisko roli wyborów w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. W tym celu przeanalizowano sejmiki przedsejmowe, relacyjne, elekcyjne, deputackie, na których wyłaniano przedstawicieli lub elektorów na poszczególne urzędy lub funkcje. Całość przeniesiono na współczesne rozważania, dotyczące demokracji pośredniej i jej oceny poprzez pryzmat częstotliwości podejmowanych decyzji przez osoby posiadające czynne prawo wyborcze. Na zjawisko demokratyzacji ustroju miały i mają wpływ nie tylko cenzusy majątkowe, płci, rasy, wieku, ale bardzo ważną rolę odgrywał zakres podejmowanych wyborów i ich częstotliwość. W referacie Autor podjął próbę oceny tego zjawiska pod kątem przestrzennym (poszczególnych województw) oraz znaczenia poszczególnych rodzajów sejmików ziemskich.

Organizatorzy
Dofinansowanie