prof. UWr dr hab. Paweł Klint

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Świadkowie i egzekutorzy ostatniej woli. O godnym zaufania kręgu towarzyskim magnaterii koronnej w świetle testamentów z XVII wieku

W referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, kto był godnym zaufania, by powierzyć mu opiekę nad egzekwowaniem ostatniej woli magnata. Czy byli to bliscy krewni, czy też wpływowe osoby pochodzące z elit koronnych i piastujący równie wysokie urzędy jak testator, a może gwarantem wypełnienia ostatniej woli magnata powinien być sam król – odpowiedź na te pytania pozwala określić krąg najbliższych i najbardziej zaufanych osób elit urzędniczych Korony Polskiej w XVII wieku. Osobną kwestią jest próba wskazania, kto uczestniczył w sporządzaniu testamentu przez magnatów, świadcząc o jego autentyczności i zatwierdzając jego prawomocność w przyszłości. Autor odpowiada również na pytania, czy na świadków ostatniej woli wybierano przypadkowe osoby obecne w momencie spisania dokumentu we dworze, czy też byli to specjalnie wyznaczeni do tego krewni czy powinowaci, rękodajni słudzy, a może duchowni.

Organizatorzy
Dofinansowanie