Category

abstrakty

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

(Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego) Konopaccy w służbie Wazów Konopaccy pojawili się na Pomorzu Gdańskim w XIV w., a do największego znaczenia politycznego doszli w XVI i pierwszej połowie XVII w. Zaliczano ich do najzamożniejszych rodów Prus Królewskich. Ich posiadłości ziemskie znajdowały się  nie tylko w Prusach Królewskich czy Książęcych, ale w Wielkopolsce, na Rusi […]

dr Tomasz Ambroziak

(Instytut Polski w Moskwie) Wybór urzędników i woźnych przez sejmiki województwa wileńskiego na początku XVII w.: teoria i praktyka Funkcja kreacyjna była jedną z istotnych funkcji sejmików Rzeczypospolitej w okresie wczesnonowożytnym. W niniejszym referacie przeanalizowane zostaną teoretyczne i praktyczne problemy realizacji owej funkcji przez sejmiki województwa wileńskiego (sejmik wileński, oszmiański, lidzki, wiłkomierski i brasławski) w […]

dr Marcin Broniarczyk

(Muzeum Ziemi Rawskiej) Posłowie na sejmy z czasów Wazów reprezentujący więcej niż jeden sejmik. Garść refleksji w oparciu o wybrane przykłady Każdy staropolski okręg sejmikowy był w swoich dziejach reprezentowany przez mniej lub bardziej zdolnych polityków. Niekiedy przez całe dziesięciolecia poszczególne sejmiki były „obsadzone” przez te same rodziny, których kolejni przedstawiciele byli obdarzani zaufaniem przez […]

mgr Zbigniew Chmiel

(Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego) Sejm Rzeczypospolitej wobec problemów organizacyjno-finansowych armii koronnej w pierwszych latach panowania Jana Kazimierza (1648-1653) Pierwsze lata panowania Jana Kazimierza w Rzeczypospolitej były czasem burzliwych przemian w funkcjonowaniu armii koronnej oraz jej roli w życiu politycznym państwa. Wybuch powstania Chmielnickiego na Ukrainie w 1648 r. i ciężkie walki prowadzone w kolejnych latach […]

dr hab. Valentin Constantinov

(Instytut Historii Ministerstwa Edukacji i Badań Republiki Mołdawii w Kiszyniowie) Kwestia Mołdawii w przemówieniach sejmowych Stanisława Żółkiewskiego jako hetmana wielkiego koronnego Mołdawia zajmowała ważne miejsce w politycznej działalności Stanisława Żółkiewskiego, jeszcze od czasów kiedy zajmował stanowisko hetmana polnego. Stworzenie zony buforowej między Imperium Osmańskim a Rzecząpospolitą było bardzo ważnym dla systemu bezpieczeństwa państwa polsko-litewskiego. Po […]

dr Iwona Dacka-Górzyńska

(Polskie Towarzystwo Heraldyczne; Wydawnictwo DiG) Heraldyka w ceremoniale parlamentarnym XVII w. Heraldyka państwowa odgrywała istotną rolę publiczno-prawną. Herb z wyobrażeniem orła, z cyfrą królewską lub herbem własnym króla i Pogonią, często w otoczeniu herbów ziemskich, w różnych konfiguracjach czy programach heraldycznych był synonimem reprezentacji osoby samego króla, władzy państwowej, terytorium, instytucji ustrojowych, ale też i […]

dr Michał Zbigniew Dankowski

(Akademia Jagiellońska w Toruniu) Strach przed absolutum dominium czynnikiem destabilizującym polski parlamentaryzm drugiej połowy XVII wieku Hasło absolutum dominium stało się jednym z podstawowych oręży w celu osiągnięcia partykularnych korzyści politycznych u wszystkich frakcji parlamentarnych w kolejnych pokoleniach XVII w. Zakorzenienie obawy przed władzą absolutną monarchy było w narodzie szlacheckim tak powszechne i na tyle […]

mgr Justyna Gałuszka

(Uniwersytet Jagielloński) Między dobrem publicznym a prywatą. Stanisław Stadnicki na forum sejmu walnego w latach 90. XVI wieku Stanisław Stadnicki (ok. 1551-1610), starosta zygwulski, osławiony „Diabeł łańcucki”, niewątpliwie należał do elity politycznej ówczesnego państwa polsko-litewskiego. Potwierdza to jego wielokrotny udział w obradach sejmiku wiszeńskiego i reprezentowanie województwa ruskiego na forum sejmu walnego. W referacie przedstawiono […]

dr Artur Goszczyński

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Fundacja im. Janusza Kurtyki) Problem egzekucji banicji i infamii przed sejmem z 1646 r. (casus Samuela Łaszcza) 11 marca 1646 r. zmarł hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski. Wraz z jego śmiercią strażnik koronny Samuel Łaszcz stracił możnego protektora, który poprzez listy żelazne i egzempty chronił go przed odpowiedzialnością za liczne naruszenia […]

dr Anna Kalinowska

(Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; Muzeum Historii Polski) The nature of a Polish Parliament is thus… Parlamentaryzm polsko-litewski we wczesnych angielskich doniesieniach prasowych, 1640-1660 Referat ukazuje, w jaki sposób polsko-litewski parlament epoki Wazów był prezentowany w angielskiej prasie informacyjnej w połowie XVII wieku, a także przedstawia kwestię, czy i w jakim stopniu sejm […]
1 2 3