Program konferencji

II Kongres Badaczy Epoki Wazów i Królów Rodaków

Parlamentaryzm i elity parlamentarne w XVII wieku

Sala D, Hotel Park Olsztyn, al. Warszawska 119
28 września
środa
29 września
czwartek
30 września
piątek

13.00–14.30 – obiad

14.30–15.00 – rejestracja uczestników

15.00–15.20 – otwarcie Kongresu

 

Sesja plenarna

15.20–15.50 – Wojciech TYGIELSKI – Dyplomacja papieska wobec sejmu Rzeczypospolitej

15.50–16.20 – Stanisław ACHREMCZYK – Konopaccy w służbie Wazów

16.20–16.50 – Karol ŁOPATECKI – Wybory w życiu XVII-wiecznego szlachcica. Z badań nad ustrojem Rzeczpospolitej Obojga Narodów: ujęcie kwantytatywne

16.50–17.10 – Iwona DACKA-GÓRZYŃSKA – Heraldyka w ceremoniale parlamentarnym XVII w.

17.10–17.30 – Michał Z. DANKOWSKI – Strach przed absolutum dominium czynnikiem destabilizującym polski parlamentaryzm drugiej połowy XVII w.

17.30­–17.50 – przerwa kawowa

17.50–18.20 – dyskusja

18.30–19.00 – koncert

19.00 – uroczysta kolacja

Z badań nad sejmikami

10.00–10.20 – Tomasz AMBROZIAK – Wybór urzędników i woźnych przez sejmiki województwa wileńskiego na początku XVII w.: teoria i praktyka

10.20–10.40 – Robert KOZYRSKI – Sejmiki województw małopolskich 1572–1648 – organizacja, stan badań, propozycje badawcze

10.40–11.00 – Marcin BRONIARCZYK – Posłowie na sejmy z czasów Wazów reprezentujący więcej niż jeden sejmik. Garść refleksji w oparciu o wybrane przykłady

11.00–11.20 – Zbigniew HUNDERT – Sejmik łęczycki za panowania króla Michała a sprawy obronności państwa

11.20–11.40 – Justyna GAŁUSZKA – Między dobrem publicznym a prywatą. Stanisław Stadnicki na forum sejmu walnego w latach 90. XVI w.

11.40–12.00 – przerwa kawowa

 

Wokół elit parlamentarnych

12.00–12.20 – Aleksander POPIELARZ – Polski monarchista? Działalność publicystyczna i parlamentarna Feliksa Kryskiego

12.20–12.40 – Valentin CONSTANTINOV – Kwestia Mołdawii w przemówieniach sejmowych Stanisława Żółkiewskiego jako hetmana wielkiego koronnego

12.40–13.00 – Tomasz KEMPA – Współpraca Krzysztofa Radziwiłła ze środowiskiem prawosławnych w okresie bezkrólewia 1632 r.

13.00–13.20 – Aleksandra ZIOBER – Relacje sług Jana Stanisława Sapiehy z Warszawy jako źródło do dziejów bezkrólewia 1632 r.

13.20–13.50 – dyskusja

13.50–15.00 – obiad

15.00–15.20 – Radosław LOLO – Karol Ferdynand Waza na biskupstwie płockim 1640–1655

15.20–15.40 – Aliaksandr PRUDNIKAU – Działalność poselska Jana Cedrowskiego, podczaszego nowogródzkiego klienta Bogusława Radziwiłła

15.40–16.00 – Julia PADUCH – Poufni współpracownicy Ludwiki Marii Gonzagi. Polsko-francuska sieć dyplomatyczna w interesach politycznych królowej

16.00–16.20 – Rafał KOWALSKI – Prymas Michał Radziejowski w kręgu opozycji antykrólewskiej w okresie panowania Jana III Sobieskiego

16.20–16.40 – Paweł KLINT – Świadkowie i egzekutorzy ostatniej woli. O godnym zaufania kręgu towarzyskim magnaterii koronnej w świetle testamentów z XVII w.

16.40–17.00 – przerwa kawowa

17.00–17.30 – dyskusja

17.30–18.30 – Trudna sztuka edytorstwa źródeł – prezentacja dorobku edytorskiego akt sejmikowych – Henryk GMITEREK, Robert KOŁODZIEJ, Michał ZWIERZYKOWSKI

19.00 – kolacja

Organizatorzy
Dofinansowanie